Stromend bewustzijn laat leven en wel zijn

Word bewust van de huidige tijdgeest van chaos en dualisme en bereid je voor op de komende Grote Omwenteling

"Een onbewust leven is het niet waard geleefd te worden"  (Plato, Grieks filosoof, oprichter van de eerste kennis-academie en levensvriend van Socrates)

 

Deze website heeft ten doel om een proces van groei in bewustzijn te faciliteren en tevens een weg te wijzen in de vele onzin spiritualiteit die overal hoogtij viert en met name op het internet. Waar alles echt om draait is het weer bewust worden van ons  oorspronkelijke Geest-zelf oftewel ieders unieke en zuivere zielepersoonlijkheid. Het is die zielestem van je geweten die steeds meer op de achtergrond en in vergetelheid is geraakt omdat een valse, Luciferiaanse fantoomstem sinds wat de "Paradijsval" genoemd wordt, de bovenhand heeft genomen. Hiervan bewust te worden door de goede stem te herkennen en te volgen is het grote geheim waar iedere mens voor staat. Onze ziel zit namelijk gevangen zoals Plato dat zo subtiel omschrijft in zijn verhaal over de bewoners van de grot. Het proces van de bevrijding van de ziel is waarover de meeste mythen, legenden en sprookjes gaan. Door met deze (verborgen) kennis aan de gang te gaan begint het ware spirituele proces dat veel inspanning en opoffering vraagt. Iedere spirituele leraar die een groeiend bewustzijn en bevrijding belooft zonder grote inspanning en veel lijden, is een misleider en bedrieger waarvoor in verschillende bronnen wordt gewaarschuwd. 

De zin van het leven is om voldoende tijd vrij te maken voor bezinning en zelfreflectie (de Joodse Wet van de Shabbat) en daarop aansluitend boetedoening voor opgelopen karma (De Wet van Oorzaak en Gevolg oftewel Wederkerigheid, gesymboliseerd door het lemniscaat). Zoniet, dan komen we in een neerwaartse spiraal terecht van continu verkeerde beslissingen en dus meer karma. Met als gevolg dat onze bezieling (lees lichtkracht) afneemt in intensiteit, hetgeen te zien is aan de aura. Zo ontstaat onnodige duisternis (onbewustzijn) in onze ziel. We verliezen daarmee stapsgewijs de band met de goddelijke Bron. Onze individuele frequentie vibreert niet meer in overeenstemming met de hartslag van moeder aarde (de Wet van Resonantie). Het is daarom de levenstaak van ieder mens om zijn/haar verloren licht terug te winnen en brandend te houden. Verschillende parabelen van Jezus doelen daarop. Om bevrijd te worden moet de ziel op "reis" door onbewuste en gevaarlijke oorden. Deze reis wordt gesymboliseerd in vele sprookjes mythen en legenden.

Ons innerlijk licht terugwinnen en brandend houden vergt veel pijn en moeite en voortschrijdend inzicht en het is juist dat wat we meestal verzaken. De mens blijft namelijk liever in zijn "veilige" comfortzone. Met als gevolg dat karma oploopt; van iedere individuele ziel, familie, volk en de hele mensheid. Dat wordt voor een lange tijd in evenwicht gehouden doordat er zielen zijn die zich daartoe opofferen. Maar eens breekt de tijd aan dat de balans weer hersteld moet worden door een grote schoonmaak. Die (eind)tijd is nu aangebroken. Het is geen einde van alles maar betreft een grote omwenteling, een zuivering of grote schoonmaak zoals die al drie maal eerder op aarde heeft plaatsgevonden. De twee grote zuiveraars zijn Yin/water en Yang/vuur. Tweemaal is de aarde gezuiverd door water (de zondvloed en de grote ijskap) en eenmaal door vuur. De komende omwenteling zal ook weer door een vorm van vuur worden begeleid. Lees onder andere het Boek Openbaringen en het Boek Daniel uit de Bijbel, de Hopi profetieën en de kennis van de Rozekruisers daarover.

Maar wees niet bevreesd ! De Bijbel spreekt namelijk ook over de belofte dat iedereen die nog licht in zijn/haar ziel heeft behouden, al is dat nog zo weinig, gered zal worden op de Grote Dag van Zuivering. Het is dus zaak om oud karma in te lossen en zo min mogelijk nieuw karma aan te maken. Stichting De Grote Omwenteling wil mensen daarvan bewust maken en helpen inzicht in deze processen te verkrijgen. 

Wat door de mens als lichtkracht wordt verloren, is voeding voor de krachten van de duisternis want energie kan nooit verloren gaan. De gevallen engelen want daar hebben we het over (lees het Boek van Henoch) zijn afgesloten van de Goddelijke Bron en kunnen zelf geen licht meer aanmaken. Hun enige (tijdelijke) redding is om die noodzakelijke lichtkracht van de mens te stelen. Dat gebeurt volgens hele subtiele processen die altijd geheim zijn gebleven buiten enkele ingewijden. Hoe meer de mens bewust hiervan wordt, des te minder licht wordt weggegeven en zwakker wordt de duisternis. De grote Lao Tzu heeft niet voor niets gezegd dat als je werkelijk een betere wereld wil, er geen andere weg is dan jezelf te transformeren. Mens, ken U zelf, is daarom het aloude adagium. Stichting De Grote Omwenteling wil iedereen die daarvoor open staat, daarin bijstaan. Bereid je voor op de Grote Omwenteling en laat je niet misleiden want nu is de tijd die erop aan komt.

De tijd na de omwenteling kan worden gezien als paradijselijk wanneer ieder mens (waarvoor Adam en Eva symbool stonden) die gegeten heeft van de boom met kennis van goed en kwaad (het accepeteren van dualisme/ een wereld van polariteiten en dus onbalans die momenteel hoogtij viert), weer zal kiezen voor de dynamische middenweg want daar ligt immers de waarheid en het leven.   

Doelstelling van stichting "De Grote Omwenteling" en het burgerinitiatief "Heel de Mens"

Heel slaat niet alleen op éénheid en heelheid maar tevens op het werkwoord helen als weer gezond maken. "Heel de Mens" is een initiatief van vier gepassioneerde mensen om iedereen die daar behoefte aan heeft te begeleiden in hun proces van bewustwording. 

 

1. Waar staat “Heel De Mens” voor?

 

“Heel De Mens” beoogt een kanteling in de maatschappij door een proces van persoonlijke transformatie. Als dat proces momentum krijgt onder een deel van bevolking (20% is al genoeg volgens de 20/80 regel) dan zal dat uiteindelijk leiden tot een nieuwe samenleving zonder corruptie, zelfverrijking en handelen tegen de natuur oftewel samenwerking, delen, een balans tussen mens en natuur en mens en God en de terugkeer van het zelfhelend vermogen van al wat leeft. Daartoe worden regelmatig lezingen in het land gegeven met informatie die grensverleggend is.

 

2. Waarin is “Heel De Mens” anders ? 

Heel De Mens benadrukt dat naast bewustwording (kennis, intuitie en inzicht) via het hoofd en hart ook de handen (praktische toepassing) noodzakelijk zijn om de nodige zelftransformatie en kanteling in de maatschappij te bereiken. Bijvoorbeeld nietalleen kennis delen en aannemen over de enorme schadelijkheid van elektromagnetische straling maar daadwerkelijk ook de smartphone en wifi afzweren.

 

3. Voor welke doelgroep is "Heel de Mens" ?

Voor iedereen die op enige manier bezig is met een proces van bewustwording van wat wij noemen de drie V`s: door Verbinding via Verandering naar Vernieuwing. Heel de Mens kent geen niveaus maar wel disciplines. Dat zien we ook terug in alle leven brengende processen in de natuur. De bewustwording op holistische basis gaat van gezonde voeding tot kritisch onderwijs, van rechtvaardige politiek tot een eerlijke economie, van een andere kijk op geschiedenis tot het ontwikkelen van zinnige toekomstvisies, van heling van de ziel tot duurzame relatievorming en van chemtrails tot geheime genootschappen. Het is als het ware een permanente en vrijwillige levensschool waarin iedereen zelf kan inbrengen en afhalen volgens de natuurwet van wederkerigheid. Heel de Mens behandelt onderwerpen die niet of onvoldoende op een andere manier worden onderwezen. 

 

4. Waar wordt "Heel de Mens" gehouden?

We streven er naar om minimaal één maar liefst twee keer in de maand een bijeenkomst te organiseren, in thuisbasis Maastricht of ergens in het land (met uitzondering van de periode half juni tot eind augustus). Maar er worden ook ook opvolgende cursussen over specifieke onderwerpen gegeven zoals over de menselijke ziel of ziektepreventie. 

 

5. Zijn er kosten aan verbonden?

Ja, want ook wij moeten zaalhuur en andere operationele kosten betalen. Om alles toch zo laagdrempelig mogelijk te houden, zijn de kosten ongeveer gelijk aan een bioscoopkaartje, d.w.z. 10 Euro inclusief een kop koffie of thee. Mensen met alleen een AOW-, of bijstandsuitkering en studenten betalen 6 Euro entree. 

 

6. Samenwerking

"Heel de Mens" wil graag samenwerken met gastprekers en schrijvers die hun unieke verhaal en inzichten willen delen. Dat kan via het geven van lezingen of het aanbieden van een artikel op deze website. Voor de voorwaarden, neem svp kontakt met ons op. 
   


 

 

 

Het cruciale belang van "De Derde Weg".

Spiritualiteit komt van het Latijnse woord spiritus dat adem betekent. Ademen is een proces van bewegen en dus leven. Doorat we zuurstof in-, en koolzuur uitademen doen we mee aan het grote universele natuurproces van wederkerigheid, van geven en krijgen. Dat proces wordt gesymboliseerd door het lesmniscaat (de liggende acht) dat niet voor niets staat voor eeuwigheid en wederkerighed. Zonder uitademen is er geen inademen en andersom; zo is er orde en regelmaat en dat geldt voor al wat leeft en bewustzijn heeft.

Alles en iedereen in het universum heeft daarom een spiegelzijde dat niet tegengesteld is maar complementair, gelijkwaardig maar anders. Daarentegen is er in het Luciferiaanse systeem van dualisme en uiteindelijk monopolisme een strijd van overheersing en vernietiging. In het Goddelijke natuursysteem vullen de delen Yin en Yang elkaar volledig aan. Ze bewegen als het ware in een eeuwige dans van aanraken en weer afstoten. In het geval van aanraking ontstaan er processen van creatie. Dat scheppende vermogen is een voorrecht van de oorspronkelijke en weer herboren  mens als godenkind.